hail
Hail Storm hits Tàrrega, Catalonia - Spain June 3, 2020.