Chicago Prostest marching through Lake St. #Chicago #ChicagoProtest pic.twitter.com/gv0FXHlI8z

— NoB1 (@NoB1konoB) July 26, 2020