I’m filled with rage at all times, I drink too much, and if I ran into Dick Cheney on the street I would end up in prison for a long time

— Winstrol mandela (@WinstrolM) May 24, 2019
Lúc nào tôi cũng chứa đầy các cơn điên giận, tôi uống rượu quá nhiều, và nếu tôi gặp Dick Cheney trên phố, tôi sẽ bị vào tù một thời gian dài.