Best friend killed himself, PTSD from Iraq, daily anxiety, chronic depression, nightmares, omnipresent feeling that I've taken part in great evil and been truly duped.

— Henry Stamper (@cigarettes4kids) May 24, 2019
Thằng bạn tốt nhất của tôi tự tử, tôi bị PTSD từ Iraq, lo lắng hàng ngày, trầm cảm mãn tính, cảm giác thường trực là tôi đã tham gia vào một thứ cực kỳ tà ác và thực sự đã bị lừa dối.