lemme think

I didn’t serve but my brother did
he never went to war but still shot himself in the head so

— penni on the move (@Pennijj) May 24, 2019
Để tôi nghĩ xem nào. Tôi không phục vụ, nhưng anh tôi thì có. Anh ấy chưa từng ra chiến trường nhưng vẫn tự cho một viên đạn vào đầu. Vậy đó...