didn't serve but my best friend was USAF. Came back depressed with a drinking problem under age 21, and killed himself a year later

— 𝒥𝒶𝓎 (@C0rpsePimp) May 24, 2019
Tôi không phục vụ nhưng thằng bạn tốt nhất của tôi ở trong Không quân. Trở về trầm cảm, nghiện rượu khi chưa đến 21 tuổi, và tự sát một năm sau đó. .....