ELLIOTT EFFING ABRAMS !!?!?!?!?!?!?!??

— Chris Hayes (@chrislhayes) January 25, 2019