I’m not sure this thread went the way you expected...😬

— Me (@MyOzFeed) May 24, 2019
Có vẻ những câu trả lời này không đi theo hướng các bạn mong đợi phải không...😬